SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI, DYREKTORÓW i SZKÓŁ XXI WIEKU

Korzyści ze szkoleni

Zmieniające się przepisy w zakresie organizacji działalności szkolnej i pozaszkolnej oraz zaostrzenie przepisów dyscyplinarnych i karnych w zakresie odpowiedzialności  za bezpieczeństwo uczniów oraz naruszenie dobra dzieci powoduje m.in. lawinowy wzrost skarg przeciwko szkole jako instytucji i poszczególnych nauczycieli.

Nieznajomość prawa, błędna jego interpretacja czy nieprzestrzeganie procedur powoduje coraz większe zakłócenia w pracy szkoły.

Szkolenie pozwoli na zapoznanie się z nowymi przepisami, omówienie rzeczywistych przypadków w szkole i w czasie imprez poza szkołą, przeanalizowanie błędów, które popełniają nauczyciele i szkoła jako instytucja. Zwiększy to świadomość i poczucie odpowiedzialności nauczycieli

Wykładowca/ prowadzący zajęcia/ szkolenie: dr Jerzy Grad

Program szkolenia – pobierz

To warsztat, na którym nauczysz się pracować z emocjami w komunikacji tak, by jej nie zakłócały, a budowały zdrowe relacje między Tobą a uczniem, Tobą a innymi nauczycielami, i wreszcie w Tobie z samym sobą.
– wzbogacisz swoje doświadczenie o narzędzia umożliwiające rozwiązywanie konfliktów,
– będziesz bardziej świadomy/a zarówno swoich uczuć i potrzeb, jak i uczuć i potrzeb uczniów, – pogłębisz kontakt z samym sobą i z uczniami,
– pogłębisz umiejętność odróżniania komunikatów, które blokują porozumienie i zastępowania ich bardziej świadomymi, które pomagają się porozumieć z innymi

Czas trwania warsztatów: 180 minut

„ (…)uczenie powinno opierać się na pozytywnych emocjach.” *

A zatem wydaje się, że podstawowym zadaniem szkoły powinno być stworzenie warunków dla rozwoju tych emocji. Temu zaś służą przede wszystkim dobre relacje między uczniami i nauczycielem, między rówieśnikami, wreszcie między rodzicami i nauczycielami. Podstawowym celem warsztatu jest ukazanie założeń Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w edukacji jako sposobu umożliwiającego stworzenie właściwego klimatu wychowawczego w procesie edukacyjnym. Od tego klimatu bowiem zależy sukces edukacyjny naszych uczniów…

Efekty – nauczyciel stosujący podejście skoncentrowane na rozwiązaniach ma: – oczy, które widzą umiejętności dziecka i jego niepozorne zmiany;
– uszy, które słyszą koncentrując się na mocnych stronach dziecka;
– usta, które mówią z największą dbałością;                                                                                                                                                                                       – ręce, które poszukują rozwiązań i gromadzą dziecięce umiejętności; – serce, które odróżnia intencje od zachowań.

* Manfred Spitzer „Jak uczy się mózg”, Wyd. PWN, Warszawa 2012, s.130.

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

1. Neurodydaktyka jako nauczanie sprzyjające mózgowi.
2. Różnice indywidualne uczniów a mikrouszkodzenia mózg.
3. Efekt Pigmaliona i Golema czyli jak nieświadome założenia nauczyciela wpływają na poziom wiedzy ucznia.
4. Depresje wśród dzieci i młodzieży.
5. Świat intelektu kontra świat emocji

Czas trwania szkolenia: 180 minut

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, DYREKTORÓW SZKÓŁ

Szkolenie odpowie Wam na pytanie, jak zbudować wzajemny szacunek i współpracę w klasie. Nauczyciel pozna przyczyny niewłaściwych zachowań oraz pojęcie pozytywnej dyscypliny. Skoncentruje się na poszukaniu i odnalezieniu pozytywnych rozwiązań dla każdego nauczyciela.

Po szkoleniu nauczyciel będzie umiał rozpoznać i zrozumieć trudne zachowania ucznia, wzmacniać zamiast karać i nagradzać. I w efekcie finalnym, będzie potrafił budować w klasie dobrą atmosferę opartą na wzajemny zaufaniu i wsparciu.
To warsztat o roli relacji w osiągnięciu dyscypliny, o tym dlaczego uczniowie postępują, tak, jak postępują i o komunikacji opartej na szacunku.

Dla kogo?

Dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów i wszystkich, którzy chcą umiejętnie rozwiązywać problemy w klasie, współtworzyć przestrzeń opartą na szacunku, poczuć mobilizujący entuzjazm chętnych do działania uczniów

Czas trwania warsztatu: 180 minut

Szkolenie skierowane dla osób pragnących poznać i zastosować w pracy z uczniami coaching jako nowoczesne i bardzo modne podejściem w pracy z ludźmi. Coaching ze świata biznesu został przeniesiony do szkół, organizacji pozarządowych, korzystają z niego osoby indywidualne pragnące zmienić swoje życie. Już Sokrates propagował podejście coachingowe, mówiąc: „Nikogo niczego nie nauczę – mogę jedynie sprawić, by myślał”. Nauczyciele znający technikę coachingu opartego na rozwiązaniach będą mogli lepiej wspierać swoich uczniów w procesie edukacyjnym i sprawniej pomagać im w sytuacjach problemowych.

Program szkolenia:

 1. Omówienie podstawowych założeń Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, ze szczególnym uwzględnieniem procesu komunikacji.

 2. Omówienie zasad i narzędzi coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniach.

 3. Tworzenie atmosfery do zadawania pytań, poszukiwania zasobów i rozwiązań.

 4. Sztuka parafrazowania, klaryfikacji, odzwierciedlania, dowartościowania.

 5. Komplementowanie w komunikacji skoncentrowanej na rozwiązaniach.

 6. Aktywnego słuchania w procesie komunikacji.

 7. Ćwiczenia, dyskusja

  Czas warsztatu: 180 minut

Czy Wasi uczniowie odrabiają zadania domowe?

A czy widzicie wartość dodaną, którą te zadania mają wnieść do procesu uczenia się?

Czy na następnej lekcji, sprawdzając zadanie domowe widzicie jego efekt?


Nauczyciele poznają podczas szkolenia z warsztatem:

 • wyniki badań dotyczące zadań domowych i ich pływu na uczniowską wiedzę,
  – alternatywne metody stymulowania uczniów do samodzielnej pracy, tak, by nie były obciążeniem,
  – metody pracy oparte na potencjale ucznia (learner-based teaching) i jego energii wnoszonej do klasy.

Wypracujecie:
– własne metody zadawania alternatywnych zadań domowych,
– zasady zarządzania czasem na lekcji, tak, by ograniczyć zadawanie do domu

Trener: Hanna Wąż                                                                                                                                                  Czas trwania warsztatu: 180 minut

Czym są zdrowe relacje w szkole?

 

Czyś bardzo pożądanym. Czymś absolutnie NIEZBĘDNYM w szkole XXI wieku. Wszystkim nam zależy, aby w relacjach nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń, nauczyciel- nauczyciel i wreszcie nauczyciel rodzic zapanował ład, szacunek i przejrzystość.

Podczas tego warsztatu nauczyciel dowie się:

– Jak z punktu widzenia dziecięcego mózgu wygląda dobra relacja,
– Jaką rolę zdrowe relacje z nauczycielem i rówieśnikami w szkole odgrywają w kształtowaniu mózgu i rozwijaniu potencjału dziecka,
– Jak zbudować właściwe relacje z uczniem, by on budował je poprawnie z rówieśnikami,
– Jak zdrowe relacje wpływają na wysoką motywację ucznia do nauki,
– Dlaczego praktyki szkolne oparte na karach i nagrodach nie działają już,
– Jak je zamienić na pozytywną dyscyplinę i wzmacnianie ucznia w działaniu (Juul, Adler

Czas trwania warsztatów: 240 minut

Szkolenie skierowane do osób pragnących poznać podstawowe założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i jego zastosowaniu w pracy szkolnej , w szczególności przy budowaniu właściwych relacji z rodzicem. Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe techniki komunikacyjne ułatwiające budowanie atmosfery wzajemnego zaufania i szacunku. Nauczą się zasad coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniach jako narzędzia pomocnego w precyzowaniu celów i szukaniu zasobów zarówno uczniowskich jak i rodzicielskich.

Program szkolenia:

 1. Omówienie podstawowych założeń podejścia Skoncentrowanego na rozwiązaniach.

 2. Podstawy zasad komunikacji w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w relacji z rodzicami.

 3. Tworzenia atmosfery przyjaznej do rozmowy- sztuka stawiania dobrych pytań i aktywne słuchanie.

 4. Organizacja spotkań z rodzicami.

 5. Ćwiczenia, dyskusja

  Czas warsztatów: 120 minut

Na istotę budowy efektywnego zespołu wpływ ma kilka elementów, poczynając od dobrze przeprowadzonej rekrutacji, przez właściwą motywację pracowników, realność stawianych celów oraz tworzenie narzędzi wspomagających, aż do zarządzania tym zespołem. Efektywny zespół to ten, który stale podnosi i rozwija swoje umiejętności, widzi nowe szanse i zagrożenia, jakie mogą pojawić się w ich codziennej pracy.

Podstawowym celem warsztatu jest rozwijanie świadomej komunikacji w zespole zbudowanej na zaufaniu, otwartości z poszanowaniem własnych wartości.

Efekty:                                                                                                                                                                                                                                                     – uruchomienie świadomości różnic w postrzeganiu tego samego obrazu
– zbudowanie umiejętności słuchania i tworzenia obrazu np. ucznia/rodzica oraz jego potrzeb przekazywanych m.in. na poziomach przekonań, wartości czy tożsamości.
– poznanie własnego stylu komunikacji z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji
– umiejętność szybkiego rozpoznania potencjalnego rozmówcy w kontekście stylu komunikacji.                                                                  Zagadnienia:
Podczas warsztatu uczestnicy będą pracować w oparciu o autorskie metody oraz ćwiczenia wykorzystujące m.in. metodologię opartą na systemie wartości Crale W. Gravesa, neurologiczne poziomy słuchania R. Diltsa, metodę SSK na poziomie zarówno indywidualnym jak i zespołowym

Czas trwania warsztatów: 240 minut

Jak napisał Tony Buzan, 95% tego co wiemy o mózgu ucznia obecnie to badania ostatnich 10 lat. Manfred Spitzer zaś mówi, że mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela. Neurobiologia to wiedza obowiązkowa nauczyciela XXI wieku.

Nauczyciel dowie się:
– co potrafi mózg naszego ucznia i skąd to wiemy,
– jak zaprogramować mózg ucznia, żeby chciał się uczyć,
– jak to co wiemy o funkcjonowaniu mózgu zastosować w planowaniu lekcji.

Nauczyciel:
– wzbogaci swoją wiedzę o procesach zachodzących w mózgu ucznia, – wzbogaci zrozumienie da procesów zachodzących podczas lekcji,
– wypracuje własny model lekcji przyjaznej mózgowi

Trener: Hanna Wąż                                                                                                                                                  Czas trwania warsztatów: 180 minut

Szkolenie skierowane jest do szkolnych pedagogów poszukujących skutecznych metod pracyz uczniami. Uczestnicy szkolenia poznają założenia Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), poznają podstawowe techniki i narzędzia ułatwiające rozwiązywanie szkolnych problemów. Według założeń TSR praca z uczniem ma polegać na wzmacnianiu jego mocnych stron, niekoncentrowaniu się na problemie a szukaniu konstruktywnych rozwiań i bazowaniu na tzw. wyjątkach. TSR wypracowała skuteczne metody takiej pracy i jest stosowana z powodzeniem w pracy z osobami uzależnionymi, zagrożonymi wykluczeniem, w ośrodkach interwencji kryzysowej itp. Założenia TSR zostały zaadaptowane na grunt edukacji zarówno w pracy pedagogów szkolnych jak i obszarze procesu edukacyjnego czy współpracy z rodzicami.
Program szkolenia:
1. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – omówienie podstawowych założeń.
2. Postawowe techniki i narzędzia TSR.
3. Komunikacja skoncentrowana na rozwiązaniach: komplementowanie, parafrazowanie, reframing, aktywne słuchanie.
4. Sztuka zadawania pytań.
5. Pytanie o cud- budowanie wizji przyszłości i stawianie celów.
6. Wydobywanie zasobów uczniów.
7. Praca na wyjątkach.
8. Omówienie wybranych technik -ćwiczenia, dyskusja

Czas warsztatów: 120 minut

Kreatywność to nie jest to samo, co twórczość. Kreatywność to niestandardowe podejście do znajdowania rozwiązań.
Jest to jedna z najbardziej pożądanych cech u pracownika na obecnym rynku pracy, czyli tam, dokąd zmierza nasz uczeń.
Kreatywności można się nauczyć, a także można jej nauczyć naszych uczniów. Wystarczy sobie na nią … pozwolić.
Każdy nauczyciel ma w sobie kreatywność, tylko trzeba ją odkryć!

– Kreatywna sala lekcyjna.
– Oddaj władzę, a wydarzy się magia.
– Kreatywne 5 minut – tyle wystarczy, by dzieci zaciekawiły się Twoją lekcją. – Pozwól mi, pozwól sobie.
– Ćwiczenia inne niż wszystkie – stwórz coś nowego w minutę

Trener: Hanna Wąż                                                                                                                                                  Czas trwania warsztatów: 180 minut

Czy wiedziałeś, że Twój i mój mózg jest egocentrykiem? I naszego ucznia też?
Postaw go w centrum wszechświata, a zacznie uważać na wszystko, co do niego mówisz.

A czy wiesz jak ciekawą osobą jest Twój uczeń? Każdy jeden, bez wyjątku.
Każdy ma informacje, z których możesz skorzystać do zbudowania ważnej i wartościowej lekcji.

Korzystając z tych dwóch wspaniałych obszarów wiedzy stworzymy razem nowe spojrzenie na lekcję. To typ lekcji, gdzie uczeń wykorzystuje swój potencjał do maksimum, rozwija się i uczy. A do tego motywacja ucznia – na maksymalnym poziomie!

Trener: Hanna Wąż                                                                                                                                                  Czas trwania warsztatów: 240 minut

Jak to by było być sobą i nie bać się, że ktoś zrani nas do żywego?

Jak to by było być sobą i dać sobie (i innym) prawo do słabości? Jak to by było otworzyć serce i wpuścić tam drugiego człowieka? Jak to by było kochać siebie tak „nieidealnego”?

To pierwsze warsztaty dla nauczycieli, których celem jest obudzenie odwagi do bycia autentycznym sobą. Warsztat obfitować będzie w ćwiczenia, które pomogą Wam zrozumieć, jakie wyzwania i przeszkody stoją na drodze do Waszego celu oraz znaleźć własne, indywidualne rozwiązania.
Jakie są korzyści dla Ciebie z udziału w warsztacie?                                                                                                                                                                  – zdiagnozujesz wyzwania i przeszkody w drodze do bycia sobą;
-poprawisz relacje z uczniami i ich rodzicami oraz innymi nauczycielami;
-zyskasz pewność siebie w kontakcie z uczniami, ich rodzicami oraz innymi nauczycielami; -dowiesz się, jak zdrowo i asertywnie odczytywać opinie innych ludzi w oparciu o poczucie własnej wartości;
-zyskasz odwagę do bycia autentycznym sobą;
-zaczniesz odważnie podejmować decyzje w oparciu o szczerość i autentyczność;

Scroll Up