fbpx

Politykę prywatności oraz politykę cookies można pobrać.

Polityka prywatności i polityka "cookies"

Polityka prywatności

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Dorotę Jakubczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM ORGANIZACJI SZKOLEŃ DOROTA JAKUBCZAK z siedzibą w Toruniu danych osobowych kandydatów i uczestników szkoleń.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/Wt. („Rozporządzenie”), informujemy, że:

 1. Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dorota Jakubczak prowadząca działalność gospodarcza pod firmą CENTRUM ORGANIZACJI SZKOLEŃ DOROTA JAKUBCZAK z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka 16/2, 87-100 Toruń (dalej zwana „Administratorem”) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 8792210012, REGON: 367830579.

Dane kontaktowe do Administratora: Dorota Jakubczak prowadząca działalność gospodarcza pod firmą CENTRUM ORGANIZACJI SZKOLEŃ DOROTA JAKUBCZAK z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Lubicka 16/2, 87-100 Toruń, tel.: 508 179 44, e-mail:biuro@centrumorganizacjiszkolen.com

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Sylwia Furs-Thomas, tel.531 343 014

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w szczególności w celu związanym z rekrutacją kandydata na szkolenie, podpisaniem wiążącej strony umowy o świadczenie usług szkoleniowych, realizacją tejże umowy, jak również w celu realizacji praw i obowiązków z umową związanych, w tym świadczeniu przez Administratora na Pani/Pana rzecz usług szkoleniowych oraz usług im towarzyszących, a także ewidencjonowania procesu szkoleniowego, oraz rozpatrywania reklamacji, wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych (np. przechowywanie dokumentacji), wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (np. marketing bezpośredni własnych produktów i usług, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami z Pani/Pana strony lub osób trzecich)administrowania, zarządzania i rozwoju działalności i usług, analizy dotyczącej np. trendów rynkowych lub możliwości sprzedażowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne dla przeprowadzenia Pani/Pana rekrutacji na szkolenia, wykonania zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług szkoleniowych, kontroli prawidłowości jej wykonywania i ewidencjonowania procesu szkoleniowego, do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jak również jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie rekrutacji i zawarcie umowy o świadczenie usług szkoleniowych z Administratorem, jak również uniemożliwi wywiązanie się Administratora z wyżej wskazanych praw i obowiązków.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych; ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne – w szczególności dział VII tej ustawy traktujący o tajemnicy telekomunikacyjnej i ochronie danych użytkowników końcowych; zgoda – w sytuacjach gdy Administrator jest uprawniony lub zobowiązany do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią), Administrator informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są: marketing bezpośredni własnych produktów; zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami z Pani/Pana strony.

 1. Odbiorcy udostępnionych danych osobowych

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 • osoby upoważnione przez użytkownika;
 • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. Urząd Skarbowy, Sąd, Prokuratura;
 • podmiotom, które działają w imieniu Administratora oraz przy pomocy których Administrator realizuje swoją działalność;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, płatniczą oraz pośrednictwa w płatnościach w zakresie, który jest niezbędny dla prowadzenia działalności Administratora np. banki, instytucje płatnicze;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, audytowe, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową w zakresie dotyczącym prowadzenia działalności Administratora;
 • podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę pozostającą w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa i w zakresie niezbędnym do realizacji tejże umowy.
 • strony trzecie w przypadku korzystania przez Administratora z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością).
 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (okres rekrutacji) lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) przez okres:

 • niezbędny dla przeprowadzenia rekrutacji lub do momentu realizacji wniosku o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
 • obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przez okres 5 lat od dnia uzyskania danych dla celów marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
 • realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym.
 • 5 lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f);
 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo żądania informacji, czy przechowane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu;
 • prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, co umożliwia uzyskanie kopii danych osobowych, jakie Administrator posiada na Pani/Pana temat oraz sprawdzenie, czy dane te przetwarzane są zgodnie z prawem;
 • prawo żądania sprostowania przechowywanych przez Administratora danych osobowych, w tym uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych oraz sprostowania niepoprawnych informacji;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, dzięki któremu może Pani/Pan żądać usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w związku z którym może Pani/Pan żądać zawieszenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, co umożliwia pobranie od Administratora danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie zachodzi w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu, jeżeli dane przetwarzane są w bezpośrednich celach marketingowych;
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
 • w przypadku gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, jeżeli takowe by nastąpiło, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących Pani/Pana z wykorzystaniem informacji osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania.
 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. W tym przypadku zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez analizę danych w zakresie płci, daty rozpoczęcia i ukończenia szkolenia, miejsca zamieszkania oraz wskazania preferowanych kierunków szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie przedstawienie dedykowanej oferty szkoleniowej.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli wykorzystanie danych osobowych nie jest wymagane dla realizacji umowy, nie stanowi realizacji obowiązku prawnego, czy też nie stanowi uzasadnionego prawnie interesu Administratora, może Pani/Pan być poproszona/-y o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pani/Pana danych osobowych. Taka zgoda może umożliwić m. in. przyśpieszenie proces zawierania i realizacji umowy oraz zapewnić dodatkowe świadczenia ze strony Administratora. W takim przypadku w dowolnym momencie i w dowolny sposób przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwe.

Polityka cookies

Ciasteczka – informacje dotyczące urządzenia końcowego

1.Usługodawca przechowuje zapytania https kierowane do serwera.

2. W celu udoskonalenia funkcjonalności Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies. Własne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

a)konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;

b)uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (utrzymanie sesji po zalogowaniu);

c)realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

d) prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;

e)zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

1.Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

a)prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (remarketing, reklama kontekstowa);

b)zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation.

1.Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Usługobiorców.

2.Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm)

Scroll Up