fbpx

Regulamin sklepu internetowego Centrum Organizacji Szkoleń Dorota  Jakubczak

Dzień dobry!

Nazywam się Dorota Jakubczak i prowadzę sklep internetowy, w którym możesz kupić produkty fizyczne, produkty elektroniczne oraz szkolenia stacjonarne. Sklep funkcjonuje w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przeze mnie na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Moje dane rejestrowe to: Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak ul. Szosa Lubicka 16/2 , 87-100 Toruń, NIP: 8792210012, Rejestr Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pod nr 2.04/00105/2019

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@centrumorganizacjiszkolen.com

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów
Dorota Jakubczak

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://centrumorganizacjiszkolen.com/regulamin,
 4. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://centrumorganizacjiszkolen.com/sklep/,
 5. Sprzedawca – Dorota Jakubczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak ul. Szosa Lubicka 16/2 , 87-100 Toruń, NIP: 8792210012.
 6. Zamówienie -oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym sklepu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
 7. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym Centrum Organizacji Szkoleń prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);
 8. Data ważnościdata, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie Centrum Organizacji Szkoleń i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów
 9. Szkolenie na żywo (webinar) – to szkolenie, które odbywa się na odległość, za pomocą platformy ClickMeeting. Uczestnik szkolenia ma możliwość zadania pytań nt. szkolenia prowadzącemu szkolenie, za pomocą czatu.
 10. Szkolenie online ( nagranie webinaru)  to, nagranie odbytego się już szkolenia na żywo.

§2

     Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych, elektronicznych oraz szkoleń stacjonarnych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,( do  szkoleń „webinary na żywo”- rekomendujemy przeglądarkę GOOGLE CHROME)
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
 7. Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na Stronie Internetowej.

  §3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest po założeniu konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie, uzyskane certyfikaty, członkostwa, powiadomienia. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@centrumorganizacjiszkolen.com            W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 9. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia na żywo lub jego odwołania, z powodu niezależnych od organizatora lub z uwagi na brak wymaganej liczby uczestników szkolenia: 

         a) w przypadku odwołania szkolenia, uczestnikami zostaje dokonany zwrot za wykupione szkolenie lub          uczestnik ma do wyboru inne szkolenie na żywo lub szkolenie online, w wysokości ceny  odwołanego            szkolenia

§4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie wyłącznie  jako zarejestrowany klient(posiadając konto).
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt fizyczny, produkt elektroniczny lub szkolenie stacjonarne będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – w przypadku szkolenia stacjonarnego Kupujący musi wybrać wariant płatności za szkolenie – wpisowe albo płatność całościowa (konsekwencje wyboru opisane są w § 8 Regulaminu),
  2. przejść do widoku koszyka,
  3. kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  4. zalogować się do swojego konta w Sklepie– jeżeli Kupujący nie posiada konta w Sklepie, może zadecydować o założeniu takiego konta w trakcie składania zamówienia, zaznaczając stosowny checkbox,
  5. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest produkt fizyczny, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest produkt elektroniczny, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest szkolenie stacjonarne, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Jeżeli mamy do czynienia z różnymi przedmiotami zamówienia w ramach jednego koszyka, dochodzi do zawarcia tylu umów, ile różnych przedmiotów zamówienia znajduje się w koszyku. Oznacza to, że w ramach jednego zamówienia może dojść do zawarcia więcej niż jednej umowy.  
 5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

  §5

Sposoby dostawy i metody płatności

 1. Jeżeli zamówienie dotyczy produktu fizycznego, zamówienie zostanie dostarczone Kupującemu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej
 2. Koszt dostawy prezentowany jest zawsze w toku składania zamówienia. Koszt ten ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 3. Jeżeli zamówienie dotyczy produktu elektronicznego, produkt zostanie Kupującemu dostarczony drogą elektroniczną. Dostawa produktu elektronicznego jest nieodpłatna.
 4. Jeżeli zamówienie dotyczy szkolenia stacjonarnego, szkolenie stacjonarne odbędzie się w ściśle określonym miejscu, do którego Kupujący musi dotrzeć na własną rękę i na własny koszt.
 5. Dostępne w Sklepie metody płatności za zamówienie: przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, Przelewy24, Blik.

  §6

Realizacja zamówienia – produkty fizyczne

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 5 dni roboczych od chwili zawarcia umowy. W razie braku zapłaty, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 14 dni odstąpić od umowy, anulując zamówienie i informując o tym Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

  §7

Realizacja zamówienia – produkty elektroniczne

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 5 dni roboczych  od chwili zawarcia umowy. W razie braku zapłaty, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 14 dni odstąpić od umowy, anulując zamówienie i informując o tym Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Po zaksięgowaniu płatności od Kupującego, Sprzedawca prześle Kupującemu instrukcję uzyskania dostępu albo pobrania produktu elektronicznego objętego zamówieniem.
 4. Sposób dostawy produktu elektronicznego oraz wymagania techniczne niezbędne do korzystania z produktu elektronicznego są zawsze szczegółowo opisane na stronie Sklepu zawierającej informacje na temat danego produktu elektronicznego.
 5. Uczestnik szkolenia otrzymuje „certyfikat” wyłącznie, po ukończeniu szkolenia odpłatnego,  który jest potwierdzeniem udziału w szkoleniu.
 6. Certyfikat jest WYŁĄCZNIE do wydruku bezpośrednio z konta kupującego

                   §8

Realizacja zamówienia – szkolenia stacjonarne

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał wariant płatności za szkolenie stacjonarne w postaci wpisowego, zobowiązany jest wpłacić wpisowe na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni od chwili zawarcia umowy. W razie braku zapłaty, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 14 dni odstąpić od umowy, anulując zamówienie i informując o tym Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Pozostałą kwotę Kupujący zobowiązany jest uiścić najpóźniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. W razie braku zapłaty pozostałej kwoty, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 14 dni odstąpić od umowy z zachowaniem wpisowego, informując o tym Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał wariant płatności za szkolenie stacjonarne w postaci płatności całościowej, zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 5 dni roboczych  od zawarcia umowy. W razie braku płatności, Sprzedawca może w ciągu kolejnych 14 dni odstąpić od umowy, anulując zamówienie i informując o tym Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Szkolenie stacjonarne zrealizowane zostanie zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu w ramach informacji o szkoleniu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia stacjonarnego z ważnych powodów, a w szczególności z powodu niezebrania się minimalnej liczby uczestników niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (liczba ta zawsze wskazana jest w ramach opisu danego szkolenia), choroby prowadzącego szkolenie lub innych przyczyn losowych.
 6. O odwołaniu lub zmianie terminu szkolenia, Kupujący zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu zamówienia.
 7. W przypadku odwołania szkolenia, Kupującemu przysługuje zwrot całości płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu. W przypadku zmiany terminu szkolenia, Kupujący może podjąć decyzję, czy weźmie udział w szkoleniu w nowym terminie, czy rezygnuje ze szkolenia, co skutkuje zwrotem całości płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu.
 8. Kupujący może zrezygnować z udziału w szkoleniu, otrzymując zwrot całości płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu, nie później niż do tygodnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu później niż tydzień przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Kupującemu nie przysługuje jakikolwiek zwrot płatności dokonanej w związku z udziałem w szkoleniu.


  § 
  9

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia:
  1. objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – jeżeli przedmiotem zamówienia był produkt fizyczny,
  2. zawarcia umowy – jeżeli przedmiotem zamówienia był produkt elektroniczny lub szkolenie stacjonarne.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Za produkt elektroniczny w postaci „Szkolenie na żywo” jeżeli odstąpienie zostało złożone po terminie odbycia się „Szkolenia na żywo”
  4. Za produkt elektroniczny w postaci „Szkolenia na żywo”, jeżeli konsument poprzez zalogowanie uczestniczył w nim, (bez względu na czas jaki spędził  na  szkoleniu).
  5. Za produkt elektroniczny w postaci „Szkolenie online”, jeżeli konsument poprzez zalogowanie uczestniczył w nim, (bez względu na czas jaki spędził  na  szkoleniu).
  6. Za produkt elektroniczny w postaci „Materiały do pobrania”, jeżeli konsument poprzez zalogowanie się pobrał te materiały.  
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://centrumorganizacjiszkolen.com/regulamin jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

10 . Odstąpienie od umowy i zwrot należności za zakupiony produkt przysługuje konsumentowi, jeżeli zostanie potwierdzone przez sprzedającego, że konsument nie korzystał z wykupionego szkolenia( dane w systemie kursu).

                        §10.                

          Kupony rabatowe

Warunki ogólne.

 1.  Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
 2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym Centrum Organizacji Szkoleń.
 3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
 5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
 6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

Zasady przekazania i korzystania z Kuponu rabatowego.

1. Udostępnienie Kuponu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
2. Skorzystanie z przesłanego Kuponu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kuponu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kuponu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kuponu  rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Zastosuj kupon” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
4. Wpisanie Kuponu  rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kuponu rabatowego. Kupon rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
5. Kupon rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie.
7. Kupony rabatowe nie sumują się ze sobą. Kupony rabatowe  dotyczą wyłącznie szkoleń nie objętych promocją cenową.
8. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kupon rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

KURS10  przy zakupie dwóch szkoleń w cenie regularnej  10% zniżki. 

KURS20 przy zakupie trzech i więcej szkoleń w cenie regularnej 20% zniżki.

Reklamacje i zwrot towarów.

Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

Postanowienia końcowe.

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem Regulamin kodów rabatowych
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2014.

                      §11

                     Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://centrumorganizacjiszkolen.com/regulamin, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 7. Kupujący może również dokonać reklamacji szkolenia stacjonarnego, w którym wziął udział. W takiej sytuacji, Kupujący powinien opisać okoliczności uzasadniające reklamację i wskazać na żądanie związane z reklamacją.  
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  


§12
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://centrumorganizacjiszkolen.com/polityka-prywatnosci

§13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


  §14

     Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.
Przewiń do góry