fbpx

W związku z koniecznością uregulowania wszystkich kwestii organizacyjnych i prawnych, a związanych z prowadzeniem i organizacją szkoleń stacjonarnych (otwartych) wprowadza się w życie niniejszy Regulamin (obowiązuje od dnia 01.03.2020 r.).

Regulamin szkoleń otwartych można również pobrać:

§ 1.
Definicje

1.Organizator – organizatorem szkoleń otwartych, w tym  (dalej: „szkoleń”, „warsztatów” lub „szkoleń otwartych”) z zakresu ochrony danych osobowych jest Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak ul. Szosa Lubica 16/2 87-100 Toruń, NIP 8792210012, REGON 367830579

2.Uczestnik – osoba fizyczna zainteresowana udziałem w szkoleniu otwartym, bądź biorąca udział w szkoleniu otwartym, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia, bądź została skierowana na szkolenie przez Podmiot zgłaszający Uczestnika.

3.Podmiot zgłaszający Uczestnika – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia dla Uczestników.

4.Konsument – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, będący osobą fizyczną, która zawiera lub zamierza dokonać zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenia szkolenia, niezwiązaną bezpośrednio z jej/jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.Administrator – administratorem danych osobowych Uczestników szkoleń jest Organizator. Polityka prywatności stanowi § 9 niniejszego Regulaminu.

6.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7.IOD – inspektor ochrony danych w rozumieniu art. 37-39 RODO.

§ 2.
Postanowienia ogólne

1.Organizator oświadcza, iż prowadzi szkolenia otwarte z zakresu rozwoju osobistego i kompetencji kluczowych.

2.Organizator realizuje szkolenia w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem strony Organizatora (www.centrumorganizacjiszkolen.com).

3.Organizator oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prowadzenie szkoleń w zakresie opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3.
Warunki uczestnictwa 

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu. warsztatach organizowanych przez Centrum Organizacji Szkoleń jest zgłoszenie udziału Uczestnika poprzez wypełnienie formularza rejestracji online na stronie Organizatora (www.centrumorganizacjiszkolen.com) oraz dokonanie wpłaty za szkolenie/warsztaty.

2.Zwolnienie usługi z VAT przysługuje w sytuacji gdy minimum 70% środków, z których opłacane jest szkolenie, warsztaty lub kurs pochodzi z środków publicznych – w takiej sytuacji Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, który dokonuje zapłaty zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia i przesłania go na adres poczty elektronicznej Organizatora w postaci skanu wypełnionego formularza wraz z pieczątką zawierającego umowę Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika. Wzór formularza oświadczenia zostanie przesłany po wypełnieniu formularza rejestracji online, o którym mowa w ustępie powyżej.

3.Wpłaty za szkolenie, warsztaty i kurs należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora o numerze: 47 1140 2004 0000 3902 7713 1664 mBank,  nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

5.W tytule przelewu należy wpisać nr faktury lub imię nazwisko, tytuł szkolenia, w którym odbywa się szkolenie oraz imię i nazwisko Uczestnika.

6.Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w przypadku niedokonania wpłaty w terminie, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, uważa się, iż Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika dokonał rezygnacji ze szkolenia, na zasadach określonych w §6 ust. 2 Regulaminu.

7.W przypadku, gdy należna kwota tytułem uczestnictwa w szkoleniu nie wpłynie w przewidzianym Regulaminem terminie, a Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika oświadczy, iż wpłaty dokonał, Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie Uczestnika do udziału w szkoleniu po uprzednim przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres poczty elektronicznej Organizatora (biuro@centrumorganizacjiszkolen.com).

§ 4.
Szkolenie

Cena szkolenia obejmuje  

1.uczestnictwo w szkoleniu,

2.materiały szkoleniowe,

3.certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, warsztatach lub kursie,

§ 5.
Odwołanie oraz zmiana miejsca szkolenia przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby 15 Uczestników lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń niezależnych od Organizatora.

2.W przypadku odwołania szkolenia wniesione płatności za udział osób w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia, chyba że Organizator uzgodni inny termin szkolenia z zawierającym umowę – Uczestnikiem lub Podmiotem zgłaszający Uczestnika.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miejscowości, w której odbywa się szkolenie, nie później niż do 2 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

4.Informacja o zmianie miejsca szkolenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie Uczestnikowi lub osobie reprezentującej Podmiot zgłaszający Uczestnika, która wypełniła formularz rejestracji online.

§ 6.
Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika

1.Uczestnikowi i Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2.Rezygnacja z udziału Uczestnika w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, może odbyć się wyłącznie w terminie nie krótszym niż 30 dni robocze, przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, drogą mailową (e-mail: biuro@centrumorganizacjiszkolen.com) przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Organizatora nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. w przypadku, gdy umowę z organizatorem zawiera Podmiot zgłaszający Uczestnika, rezygnacji dokonać może jedynie Podmiot zgłaszający Uczestnika.

3.Rezygnacja z udziału Uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem zawierającego umowę – Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika w wysokości 50% kosztów brutto uczestnictwa, w przypadku, gdy zawierający umowę – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, nie jest Konsumentem.

4.W przypadku gdy zawierający umowę, Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika – jest Konsumentem, rezygnacja o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może skutkować obciążeniem na zasadach ogólnych zawierającego umowę – Uczestnika lub Podmiotu zgłaszającego Uczestnika, kwotą związanej z rezygnacją, rzeczywistej straty poniesionej przez Organizatora.

§ 7.
Licencja

1.Organizator udziela uczestnikowi lub Podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika szkolenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie ze wszystkich dokumentów / materiałów przekazanych Uczestnikowi podczas szkolenia otwartego, do których Organizatorowi przysługują prawa autorskie w zakresie koniecznym do wywiązania się przez niego z obowiązków określonych przepisami prawa, które dotyczą ochrony danych osobowych, na polach eksploatacji określonych niżej. Licencja, o której mowa zdaniu poprzedzającym udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych od daty, w którym po raz pierwszy został przekazany dokument lub materiał mający cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.1191, z późn. zm.), bez względu na formę jego utrwalenia.

2.Licencja, o której mowa powyżej obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu dowolną techniką w tym m.in. drukiem i cyfrowo,

b)w zakresie rozpowszechniania utworu – wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputerów podmiotu zgłaszającego oraz jego wewnętrznych sieci komputerowych),

c)dokonywania przeróbek i innych opracowań utworu oraz korzystania z takich przeróbek i opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych wyżej.

§ 8.
Reklamacje

1.Zawierający umowę – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością szkolenia. w przypadku, gdy Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, który zawarł z Organizatorem umowę, nie jest Konsumentem, reklamacja może być zgłoszona w terminie 7 dni od dnia, w którym szkolenie się odbyło.

2.Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@centrumorganizacjiszkolen.com. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.

3.Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamację.

§ 9.
Polityka prywatności

1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 RODO, informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak ul. Szosa Lubica 16/2 87-100 Toruń, NIP 8792210012, REGON 367830579

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Centrum Organizacji Szkoleń  w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), kontaktu z uczestnikiem szkolenia w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat szkolenia, dostępu do materiałów poszkoleniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

3.Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

a)organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów,

b)współpracownikom Centrum Organizacji Szkoleń realizującym proces szkolenia, w szczególności trenerom współpracującym z Centrum Organizacji Szkoleń w zakresie przeprowadzenia szkolenia,

c)bankom w przypadku konieczności przeprowadzenia rozliczeń,

d)innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Centrum Organizacji Szkoleń w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Centrum Organizacji Szkoleń. w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Centrum Organizacji Szkoleń i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:

a)dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),

b)wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku),

c)dane dla celów marketingowych: – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak  – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu,

d)w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

5.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. w razie niepodania danych osobowych, Centrum Organizacji Szkoleń nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia.

8.Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.

§ 10.
Postanowienia końcowe

1.Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.

2.Organizator uprawniony jest do kontaktów z Uczestnikiem lub Podmiotem zgłaszającym Uczestnika celem potwierdzenia otrzymania materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, w terminie do 6 miesięcy od przeprowadzenia szkolenia.

3.Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.

4.Uczestnik szkolenia udostępnia na rzecz Organizatora dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przez Organizatora dla celów związanych z organizacją szkolenia.

5.W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy online w celu zawarcia umowy, Podmiot zgłaszający Uczestnika udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji. w takim przypadku podmiot zgłaszający zobowiązuje się do poinformowania uczestnika w imieniu Organizatora o informacjach wynikających z art. 14 RODO

6.Zawierający umowę – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika szkolenia oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Scroll Up